Asva viikingiküla e-pileti kasutustingimused

1. Üldtingimused

1.1 Asva viikingiküla e-pileti kasutustingimused kehtivad Asva viikingiküla piletite ostmisel Asva viikingiküla kodulehel.
1.2 Mõisted:
1.2.1 Teenuse osutaja – Saaremaa Viikingid OÜ, registrikood 14204686, aadressiga: Nõmme, Kahtla, Saaremaa vald, Saare maakond
1.2.2 Ostja – Asva viikingiküla pileti ostja Asva viikingiküla kodulehel.
1.2.3 Koduleht – internetikeskkond www.saaremaaviikingid.ee
1.2.4 E-pilet – elektrooniline pilet (edaspidi pilet), mis annab selle esitajale õiguse sissepääsuks Asva viikingiküla piletile määratud tingimustel.
1.2.5 Kasutustingimused – Asva viikingiküla kehtestatud üldreeglid pileti ostmiseks ja kasutamiseks.
1.3 Piletite ostmisel tekkinud tõrgetest tuleb sellest teatada e-posti aadressile piletid@vikingvillage.ee

2. Piletite ostmine

2.1 Piletite ostmisel sisestab ostja lisaks soovitud piletitele ja nende kogustele oma e-posti aadressi.
2.2 Enne piletite eest maksmist on ostja kohustatud kontrollima ostukorvi lisatud piletite nimetusi ja arvu ning veenduma, kas ostukorvi sisu vastab soovitule. Tagasiarveldus ei ole võimalik, välja arvatud punktis 5.2 toodud juhul.
2.3 Ostukorvi ekslikult lisatud piletid või kogused, mis ei vasta soovitule, tuleb tühistada.
2.4 Piletite hind ostukorvis on koos käibemaksuga.
2.5 Piletite eest tasumine toimub krediitkaardiga või pangalinki kasutades.
2.6 Makse õnnestumisel genereeritakse ostjale PDF vormingus pilet.

3. Piletite kättesaamine

3.1 PDF vormingus piletid koos arvega saadetakse ostmisel sisestatud e-posti aadressile pärast piletite eest tasumist internetipangas.

4. Piletite kehtivus

4.1 Ostetud piletid kehtivad vastavalt piletitele määratud tingimustele, mis on märgitud piletitele.

5. Piletite tagastamine

5.1 Ostetud pileteid ei saa tagastada ja neid ei osteta tagasi, välja arvatud punktis 5.2 toodud juhul.
5.2 Piletid ostetakse tagasi ainult juhul, kui nende kasutamine osutus võimatuks Asva viikingikülast tulenevatel põhjustel.

6. Ostja õigused ja kohustused

6.1 Ostjal on õigus osta Asva viikingiküla kodulehelt määratud hinna, kehtivusaja ja õigustega pileteid.
6.2 Ostjal on õigus pärast piletite eest tasumist saada piletid ostmisel sisestatud e-posti aadressile.
6.3 Ostja kohustub Asva viikingiküla külastusel täitma Asva viikingiküla üldreegleid.
6.4 Ostja kohustub hoiduma kodulehe toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda kodulehe ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Kodulehe kasutamise monitooring ja saadud andmete kopeerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine mistahes eesmärkidel on keelatud.

7. Asva viikingiküla õigused ja kohustused

7.1 Asva viikingiküla on õigus muuta kasutustingimusi ilma ette teatamata. Uued kehtivad tingimused avaldatakse Asva viikingiküla kodulehel.
7.2 Asva viikingikülal on õigus muuta piletite hindu vastavalt kehtestatud hinnakirjale.
7.3 Asva viikingiküla võimaldab pileteid kasutada vastavalt nendele seatud õigustele.
7.4 Asva viikingiküla ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne võib ebaõnnestuda.
7.5 Asva viikingiküla ei vastuta piletite kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui piletid satuvad kolmandate
isikute kätte ebakorrektse e-posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste või muu sellise tõttu).

8. Isikuandmete kasutamine

8.1 Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida ostja esitab piletite ostmisel ja mis on nimetatud punktis 2.1.
8.2 Ostja isikuandmete töötlejaks on Asva viikingiküla ja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate isikuandmete kaitse regulatsioonidega.
8.3 Asva viikingiküla kasutab ostja isikuandmeid talle piletite müümiseks ja statistika analüüsimiseks ning tagab, et andmetele on ligipääs üksnes isikutel, kellele on see vajalik seoses tööülesannete täitmisega.
8.4 Asva viikingiküla ei edasta ostjalt saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
8.6 Andmeid hoitakse turvaliselt kassasüsteemis CompuCash.